Pro možné nákupy za velkoobchodní ceny a shlédnutí celého prodejního zboží ARGUS se registrujte ZDE.
Máte zájem o obchodní spolupráci a stát se našim partnerem? Naši obchodní zástupci jsou Vám plně k dispozici. Konktaky naleznete ZDE.

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Tento reklamační řád upravuje práva zákazníků z vad zboží a práva zákazníků ze záruky za jakost zboží zakoupeného u prodávajícího a postup při jejich uplatňování (dále též jen jako “reklamace“).

1.2. Tento reklamační řád vychází z příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník  a zákona č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele.

1.3. Tento reklamační řád se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené se zákazníkem, který je podnikatelem, pokud se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

 

2. Jakost při převzetí (shoda s kupní smlouvou)

2.1. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal,

2.1.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

2.1.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

2.1.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

2.1.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

2.1.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

3. Záruka za jakost

3.1. Prodávající poskytuje zákazníkovi záruku na zboží v délce 24 měsíců, nestanoví-li výrobce zboží záruku delší. Záruční doba dle věty předchozí počíná běžet odevzdáním věci zákazníkovi.

3.2. Zákazník nemá práva ze záruky, způsobila–li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka vnější událost.

 

4. Práva z vadného plnění

4.1. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, případně v záruční době.

4.2. Právo dle odst. 4.1. shora se nevztahuje na níže uvedené případy:

4.2.1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

4.2.2. na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

4.2.3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo

4.2.4. vyplývá-li to z povahy zboží.

4.3. Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil.

4.4. Zákazník má práva z vadného plnění v závislosti na tom, zda vada představuje podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. Podstatné je přitom takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

4.5. V případě podstatného porušení kupní smlouvy má zákazník právo:

4.5.1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

4.5.2. na odstranění vady opravou zboží,

4.5.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

4.5.4. odstoupit od smlouvy. Zákazník je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.V případě oprávněného vytknutí vady zboží a  uplatnění práva na výměnu zboží nezačíná převzetím nového zboží běžet nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. V případech dle věty předchozí pokračuje běh původní lhůty stejně jako v případě uplatnění ostatních práv.

4.6. V případě nepodstatného porušení má zákazník právo:

4.6.1. na odstranění vady,

4.6.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny

4.7. Zákazník může požadovat dodání nového zboží bez vad pouze, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

4.8. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jejich součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

4.9. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu však nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího.

4.10. Pokud zakoupené zboží nevykazuje vadu, nemá zákazník právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající může pouze vyhovět výměnou zboží za jiné ve stejné hodnotě.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

To však neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li zákazník nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí zákazník prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

V případě, že zákazník neoznámí vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

5. Vyřízení reklamace

5.1. Místem uplatnění reklamace je online reklamační formulář na internetovém prodejním portálu argus.cz. Nákup reklamovaného zboží zákazník prokazuje číslem nákupního dokladu – faktura a fotografií poškozeného zboží. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení jen pokud zákazník prokáže, že reklamované zboží zakoupil v internetovém obchodě argus.cz /např. výpisem z účtu při platbě kartou či převodem/.

5.2. Reklamace musí být uplatněna v době 24 měsíců od odevzdání zboží zákazníkovi. Reklamace musí být zároveň uplatněna bez zbytečného odkladu poté, co zákazník zjistil vadu zboží.

5.3. K uplatnění reklamace je nutné předložit

5.3.1. daňový doklad (případně kopii - faktura) ke zboží, či jiný doklad o koupi zboží, nebo,

5.3.2. záruční list a další dokumentaci, která byla součástí zboží při prodeji,

5.3.3. předmět reklamace (vadné zboží) v čistém a kompletním stavu (zákazník co nejvýstižnějším způsobem popíše vadu, její projevy apod.)

5.4. Pracovník prodávajícího pověřený k vyřízení reklamace

5.4.1. zkontroluje náležitosti nutné k uplatnění reklamace a informuje zákazníka o dalším postupu  - zákazník posílá zboží na adresu, nebude možné osobní vyřízení reklamace. Adresa pro vrácení zboží: Argus s.r.o., Křižíkova  2987/70b, 612 00 Brno – Královo Pole

5.5. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů po přijetí zboží. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se pověřený pracovník se zákazníkem nedohodne jinak. Ujednání tohoto odstavce se použije pouze v případě, kdy je zákazník spotřebitelem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.

 

6. Informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

Pokud by mezi zákazníkem a prodávajícím došlo ke spotřebitelskému sporu z kupní smlouvy, je zákazník oprávněn řešit tento spor mimosoudně. Orgánem pro mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Veškeré informace k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je možné rovněž prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Předvolby cookies

  • Vaše soukromí
  • Nezbytné cookies
  • Výkonnostní cookies
  • Funkční cookies
  • Marketingové cookies
  • Uživatelská data
  • Personalizovaná reklama